นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ของไทยส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเป็นระยะตลอดปี ทั้งนี้ นิทรรศการหลัก ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แบ่งตามลักษณะของวิธีการจัดมี 2 ประเภท คือนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราวซึ่งพิพิธภัณฑ์บางแห่งเรียกว่านิทรรศการหมุนเวียน โดยนิทรรศการถาวร […]